Příspěvky


Stejně jako v předchozích letech je jedním z cílů Sympozia výměna zkušeností mezi odborníky působícími v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Vítány jsou proto odborné příspěvky zaměřené na problematiku vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, a to především v hlavních tematických oblastech Sympozia. Účastníci mohou v rámci Sympozia představit své odborné aktivity formou:

  • prezentace v průběhu diskusní sekce,
  • publikací odborného článku ve sborníku nebo
  • prostřednictvím tištěných informačních materiálů.

Zájem o prezentaci a formu prezentace je nezbytné vyznačit v registračním formuláři. Na základě registrace, která musí být organizačnímu týmu zaslána nejpozději do 30. dubna 2014, budou s účastníky, kteří chtějí v rámci Sympozia prezentovat své aktivity, dohodnuty další detaily.

Prezentace příspěvku ve sborníku

V případě zájmu o uveřejnění příspěvku ve společném tištěném sborníku použijte, prosím, připravenou šablonu. Maximální délka příspěvku je 6 stran formátu A4. Zveřejněny budou pouze příspěvky, které budou respektovat pravidla formátování v šabloně příspěvku.

Kompletní verzi schváleného příspěvku do sborníku zašlete nejpozději do 30. dubna 2014 na email itc@vuts.cz nebo poštou (na CD nosiči) na adresu Inovační a technologické centrum VÚTS, a. s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI. Organizační tým Sympozia si vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky, které neodpovídají tematickým okruhům sympozia a příspěvky, které nebyly zpracovány podle pravidel.

Prezentace příspěvku v diskusní sekci Sympozia

Vybraní účastníci budou mít, v případě zájmu, prostor prezentovat svůj příspěvek v průběhu Sympozia. Délka prezentace je maximálně 20 minut. Aktuální program, včetně harmonogramu přednášek účastníků, bude k dispozici na stránkách Sympozia nejdéle 21. dubna 2014, kdy bude uzavřena registrace. Výbor Sympozia má právo nepřijmout k prezentaci příspěvky, které neodpovídají cílům a tematickým okruhům Sympozia. O přijetí příspěvku budete informováni do týdne od jeho doručení.