Profin


logo-profin-neoTým RKO Liberec byl v letech 2009 – 2012 spoluřešitelem projektu Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech, který byl financovaný z prostředků OP VK  (MŠMT).

Koordinátorem projektu byla Technická univerzita v Liberci, partnery projektu VÚTS, a.s., Ostravská univerzita v Ostravě, VUT v Brně a Interexpert Bohemia, s.r.o..  V rámci projektu byla realizována série seminářů zaměřená na rozšíření finanční gramotnosti související s vědecko-výzkumnou činností u akademických a vědecko-výzkumných pracovníků. Vzdělávací produkty a materiály vytvořené v průběhu realizace projektu jsou nadále využívány v rámci vzdělávacích programů na  Ekonomické fakultě Technické univerzitě v Liberci a jako pravidelné kurzy realizované RKO Liberec ERA II (tým VÚTS, a.s.) a rektorátem Ostravské univerzity v Ostravě.

O projektu PROFIN

Cílem projektu Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech (akronym PROFIN) bylo prostřednictvím systému vzdělávání zvýšit schopnosti pracovníků vědy a výzkumu efektivně a v souladu se zákonnými normami připravovat a řídit rozpočet vědeckovýzkumných projektů v mezinárodním prostředí EU.

Kvalitní finanční řízení projektů završené úspěšným auditem je jedním ze základních předpokladů úspěchu vědecko-výzkumných aktivit financovaných z veřejných zdrojů. Projekt PROFIN proto prostřednictvím specifických vzdělávacích aktivit usiloval o zvýšení finančně manažerských dovedností a znalostí pracovníků ve vědě a výzkumu tak, aby finanční řízení vědecko-výzkumných projektů probíhalo efektivně a v souladu s příslušnými zákonnými normami. Vzdělávací aktivity, které vědecko-výzkumným pracovníkům nabízel projekt PROFIN, byly rozděleny do tří modulů zaměřených na finanční řízení, auditing a manažerské kompetence ve dvou základních úrovních – manažer VaV a expert.

Projekt PROFIN spojil partnery z řad poskytovatelů terciárního vzdělávání z regionů Libereckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje s odbornými partnery s působností a zkušenostmi v oblasti auditingu a realizace a poradenství v oblasti vědeckovýzkumných a inovačních projektů.

PROFIN podpořil svými aktivitami, které zahrnují kurzy pro vysokoškolské studenty a vědecké pracovníky, on-line vzdělávací produkty a doplňkové vzdělávací aktivity, více než 400 osob. Hlavní důraz při tvorbě a realizaci vzdělávacích aktivit byl kladen na přenos praktických zkušeností, který byl garantován zapojením zkušených tuzemských a zahraničních lektorů s dlouholetou praxí v relevantních odborech.

Vzdělávací aktivity projektu PROFIN jsou určeny:

  • studentům magisterských (navazujících) a doktorských studijních programů vysokých škol;
  • vědeckovýzkumným pracovníkům z řad akademických pracovníků i zaměstnanců inovačních firem a ostatním zaměstnancům VaV především z Libereckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

Výstupy projektu.

Hlavními výstupy projektu, které jsou nadále nabízeny vědecko-výzkumné komunitě, jsou vzdělávací kurzy zaměřené na finanční plánování, finanční management a přípravu projektových žádostí financovaných z veřejných zdrojů. Kurzy jsou zdarma a jejich aktuální harmonogram najdete na našich stránkách vždy minimálně měsíc před jejich konáním. Kromě toho byly v rámci projektu připraveny publikace, které jsou volně ke stažení na stránkách MŠMT.